Algemene voorwaarden

 • Désiree Overeem, KvK 74007629, BTW nummer NL002140322B17
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Désiree Overeem.

Ceremonies en rituelen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Désiree Overeem, ceremoniespreker, welke zorg draagt voor de ceremonie en/of ritueel cliënt iedere natuurlijke persoon die met Désiree Overeem een overeenkomst heeft gesloten of wilt te sluiten overeenkomst elke aanbieding van Désiree Overeem, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Désiree Overeem en door deze laatste aanvaard diensten in het kader van een overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt verrichte werkzaamheden door Désiree Overeem.
 • Een overeenkomst tussen cliënt en Désiree Overeem komt tot stand na schriftelijke ondertekening of akkoord via de e-mail door beide partijen van door Désiree Overeem gemaakte overeenkomst. De door Désiree Overeem gedane prijsopgave is exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten.
 • Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Désiree Overeem een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Bij annulering behoudt Désiree Overeem het bedrag van de aanbetaling wegens al gedane diensten.
 • Désiree Overeem reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda.  De eindfactuur wordt ongeveer een week voor de ceremonie datum verstuurd. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na factuurdatum te zijn gestort op bankrekening NL61 RABO 0340 8089 42 t.n.v. Desiree Overeem.
 • Cliënt is aan Désiree Overeem alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Désiree Overeem opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Désiree Overeem de vordering aan derden uit handen geeft.
 • Ongeval/ziekte Désiree Overeem, calamiteiten. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Désiree Overeem haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In uitzonderlijke gevallen waarbij de overheid personen toegang tot publieke- en overheidsgebouwen ontzegd. In deze gevallen zal er door Désiree Overeem uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging en/of andere oplossing uiteraard in overleg met cliënt.
 • Désiree Overeem is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Désiree Overeem verleende diensten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Désiree Overeem. De door Désiree Overeem te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt (inclusief BTW).
 • In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Désiree Overeem de volgende kosten in rekening:
  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 20% van het totaalbedrag
  (dit betreft de aanbetaling)
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
  De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan. 
  UITZONDERING:
  1)In geval van uitstel van de ceremonie wegens beperkingsmaatregelen door de overheid, zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.
  2)Tevens kan de ceremonie datum kosteloos verplaatst worden bij ziekte/ernstige of onoverkomelijke omstandigheden van het paar en/of naasten, altijd in overleg met Désiree Overeem. 
 • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  • overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Désiree Overeem.
  Voor overeenkomsten gesloten met Désiree Overeem is het Nederlands recht van toepassing.

De wettelijke AVG is van toepassing en de Privacyverklaring is bijgesloten.

Per 1 januari 2022 zal op de factuur geen BTW meer vermeld staan, vanwege de kleine ondernemersregeling zal er geen BTW worden gevraagd en afgedragen.

Door het aangaan van de overeenkomst wordt aan Desiree Overeem toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Désiree Overeem uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Ederveen - December 2021