ALGEMENE VOORWAARDEN

Désiree Overeem, Galactic Druid
KvK 74007629, BTW nummer NL002140322B17

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Ceremonies

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
  Désiree Overeem,  ceremoniespreker, welke zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie en/of ritueel cliënt iedere natuurlijke persoon die met Désiree Overeem een overeenkomst heeft gesloten of wilt te sluiten overeenkomst elke aanbieding van Désiree Overeem, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Désiree Overeem en door deze laatste aanvaard diensten in het kader van een overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt verrichte werkzaamheden door Désiree Overeem. 
 • Een overeenkomst tussen cliënt en Désiree Overeem komt tot stand na schriftelijke ondertekening of akkoord via de e-mail door beide partijen van door Désiree Overeem gemaakte offerte. De door Désiree Overeem gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente. 
 • Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Désiree Overeem een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Bij annulering behoudt Désiree Overeem het bedrag van de aanbetaling wegens al gedane diensten. 
 • Désiree Overeem reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda. Alle betalingen dienen uiterlijk voor de ceremonie datum te zijn gestort op bankrekening NL46 RBRB 8841 4510 41 t.n.v. Desiree Overeem. 
  Cliënt is aan Désiree Overeem alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Désiree Overeem opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Désiree Overeem de vordering aan derden uit handen geeft. 
 • Ongeval/ziekte Désiree Overeem, calamiteiten. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Désiree Overeem haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld en in uitzonderlijke gevallen waarbij de overheid personen toegang tot publieke- en overheidsgebouwen ontzegd. In deze gevallen zal er door Désiree Overeem uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging en/of andere oplossing uiteraard in overleg met cliënt. 
 • Désiree Overeem is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Désiree Overeem verleende diensten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Désiree Overeem. De door Désiree Overeem te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt. 
 • In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Désiree Overeem de volgende kosten in rekening: 
  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 20% van het totaalbedrag 
  (dit betreft de aanbetaling) 
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag 
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. 
  De annulering dient telefonisch gedaan ter worden met een bevestiging via de e-mail. UITZONDERING: In geval van uitstel van de ceremonie wegens beperkingsmaatregelen door de overheid, zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.  
 • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: 
  • overlijden van de ceremoniespreker Désiree Overeem. 
  • wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft. 
   

Afspraken, sessies, behandelingen, workshops en training, binnen de praktijk van Désiree Overeem.

Als je een afspraak, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een workshop en cursus binnen de praktijk van Désiree Overeem, dan ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een sessie/behandeling

Een sessie/behandeling is alleen mogelijk op afspraak. De kosten voor een sessie staan vermeld op de website van Désiree Overeem.

Nadat er een afspraak is gemaakt voor een sessie dien je voordat deze plaatsvindt het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van Désiree Overeem via overmaken/via een betalingsmethode in de webshop.

Een sessie, behandeling of andere vorm van dienstverlening van Désiree Overeem kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Désiree Overeem zal dan ook nooit advies geven over medicijnen, medische zaken, of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bijzonderheden over geestelijke en/of lichamelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (huis)arts, dokter etc.) te raadplegen. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand een sessie, training etc. of andere vorm van dienstverlening ontzegd worden.

De sessies, behandelingen of andere activiteiten binnen Désiree Overeem geven geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan een sessie, cursus of behandeling op basis van je vrije wil. Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling.

Désiree Overeem is ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, psychisch en/of fysiek in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Désiree Overeem. De aansprakelijkheid van Désiree Overeem voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van één sessie. Bij deelname aan een cursus, training of traject betekent dit dus dat er maximaal één sessie vergoed kan worden.

2. Trainingen/ Workshops

Als je je hebt aangemeld voor één van de workshops of training van Désiree Overeem, dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Als je in termijnen wilt betalen, dan kun je dit aangeven bij aanmelding van de cursus/workshop. Désiree zal je dan verder informeren over de gang van zaken.

3. Disclaimer

De inhoud van de website van Désiree Overeem www.desireeovereem.nl / www.galacticdruid.nl is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Désiree Overeem is niet aansprakelijk voor enige schade die het direct of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

4. Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens sessies, trainingen en workshops  is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Désiree Overeem van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Désiree Overeem verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de overeenkomst wordt aan Desiree Overeem toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Désiree Overeem uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Désiree Overeem verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Désiree Overeem verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

De wettelijke AVG is van toepassing en de Privacyverklaring is bijgesloten.

Per 1 januari 2022 zal op de factuur geen BTW meer vermeld staan, vanwege de kleine ondernemersregeling zal er geen BTW worden gevraagd en afgedragen.

Désiree Overeem- 2023