Algemene voorwaarden

 • Désiree Overeem, KvK 74007629, BTW nummer NL002140322B17
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Désiree Overeem.

Coaching

 • Désiree Overeem Coaching richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.  
 • De coach volgt de richtlijnen van de Ethische GedragsCode (EGC) van NOBCO.
 • De coach verplicht zich informatie betreffende de coaching te verstrekken aan de coachee in alle fasen van de coaching.
 • Voorafgaand aan de coaching vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats, dit is kosteloos.
 • De coachee en/of opdrachtgever ondertekenen samen met de coach een coaching overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. De coaching wordt begonnen zodra de overeenkomst door alle partijen is ondertekend. Als beide partijen overeenkomen vindt een intakegesprek plaats.
 • Bij afzegging binnen 24 uur wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 • Bij niet verschijnen van coachee op een gepland gesprek worden de gehele kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de coachee of opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 • De coach behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van Désiree Overeem of andere calamiteiten wordt de coachingsessie in overleg verplaatst naar een andere datum. 
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden: Bij code oranje of rood KNMI en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >30°C wordt de coachingsessie in overleg verplaatst naar een andere datum. 
 • Betaling gaat contant of via bankoverdracht naar NL61 RABO 0340 8089 42 t.n.v. Desiree Overeem.
  De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
  Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de coachee of opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt de coach zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. 
 • De coach zal geheimhouding betrachten met betrekking tot door de coachee verstrekte gegevens (met uitzondering van de gegevens waaromtrent de coachee heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen informeren van de opdrachtgever).
 • De coach mag zonder toestemming van de coachee geen bepaalde handelingen verrichten.
 • De coach coacht geen cliënten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).
 • Na afloop van iedere sessie wordt de coachee in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij/zij zich voelt. De coach adviseert de coachee over manieren om de praktijk op verantwoordelijke wijze te verlaten.
 • De coach aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de coachee onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coaching belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 • De coachee blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 • De coach behoudt zich het recht voor om de coachee te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
 • Beëindiging van het traject kan altijd met wederzijdse goedvinding gebeuren.
 • De coach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De coach heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Trouwen, ceremonies en rituelen

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Désiree Overeem, de zelfstandig trouwambtenaar en ceremoniespreker, welke zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie en/of ritueel cliënt iedere natuurlijke persoon die met Désiree Overeem een overeenkomst heeft gesloten of wilt te sluiten overeenkomst elke aanbieding van Désiree Overeem, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Désiree Overeem en door deze laatste aanvaard diensten in het kader van een overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt verrichte werkzaamheden door Désiree Overeem.
 • Een overeenkomst tussen cliënt en Désiree Overeem komt tot stand na schriftelijke ondertekening of akkoord via de e-mail door beide partijen van door Désiree Overeem gemaakte offerte. De door Désiree Overeem gedane prijsopgave is inclusief BTW, exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
 • Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Désiree Overeem een factuur toe. Van dit bedrag wordt 20% aanbetaald. Bij annulering behoudt Désiree Overeem het bedrag van de aanbetaling wegens al gedane diensten.
 • Désiree Overeem reserveert na deze betaling definitief de datum in de agenda.  De eindfactuur wordt rond de ceremoniedatum verstuurd. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na factuurdatum te zijn gestort op bankrekening NL61 RABO 0340 8089 42 t.n.v. Desiree Overeem.
 • Cliënt is aan Désiree Overeem alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Désiree Overeem opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Désiree Overeem de vordering aan derden uit handen geeft.
 • Ongeval/ziekte Désiree Overeem, calamiteiten. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Désiree Overeem haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In uitzonderlijke gevallen waarbij de overheid personen toegang tot publieke- en overheidsgebouwen ontzegd. In deze gevallen zal er door Désiree Overeem uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging en/of andere oplossing uiteraard in overleg met cliënt.
 • Désiree Overeem is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Désiree Overeem verleende diensten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Désiree Overeem. De door Désiree Overeem te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Désiree Overeem en cliënt (inclusief BTW).
 • In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Désiree Overeem de volgende kosten in rekening:
  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 20% van het totaalbedrag
  (dit betreft de aanbetaling)
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
  De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan. 
  UITZONDERING: In geval van uitstel van de ceremonie wegens beperkingsmaatregelen door de overheid, zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  • overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Désiree Overeem.
  • wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

Voor overeenkomsten gesloten met Désiree Overeem is het Nederlands recht van toepassing.

De wettelijke AVG is van toepassing en de Privacyverklaring is bijgesloten.

Door het aangaan van de overeenkomst wordt aan Desiree Overeem toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Désiree Overeem uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
Ederveen - Juni 2021